20 August 2013

Bir Layihə dizaynı PDMS proqram vasitəsilə - 3 :

İndi başlayırıq ki Pumpları model edək , bir cihazı PDMSdə iki yol ilə model edərlər :
1 : Primitives yolu :
Bu yol ilə , biz cihazın bütün alətlərin tək bə tək model edirik , məsələn bir su anbarı düzəltmək üçün biz silindr və başlar və dayaqları , ... tək –tək düzəldək .
Bu metodda , biz gərək Zone eleman üstündə EQUI elemanın öncədən düzəldib sonra Primitives onun Member olaraq model edək .
Create → Primitives ...
2 : Standard yolu :
Bu yolda , biz eliyə bilərik PDMSdə mövcud olan hazır cihaz modellərindən istifadə edək yalnız gərək bir sıra parametrlərin ölçüsün və cihazın yerin təyin edək daha bu metodda lazım deyil EQUI-ın elemanların tək bə tək model edək təkcə gərək Zone elemanın üstündə Member pncərəsində durub və iki yol ilə işə başlayaq :
a ) Create  → Standard :
Bu yolda eliyə bilərik Modify → Properties yolu ilə hər zaman ki istədik cihazın parametlərin ölçüsün dəyişdirib və yenidən düzəldək amma əlavə olan Primitiveslərin  , Delete edmək və silmək imkanı yoxdur .
Biz Standard yolu ilə istəyirik bir Pumpu model edək :
Member pəncərəsində ZONE EQUIPMENT üstündə durub və menyuda Create → Standard ...Və açılmış pəncərədə Pump seçib və çeşidli olan pumpların işimizə görə bir modelin seçərik , biz Mounted Centrifugal Pumups öz işimizə seçərik əgər seçmədən öncə istəsək ki görək Pumpun şəkili necədir eliyə bilərik Plotfile ... düyməsinə basıb və Pumpun profilin görək , əgər Pumpun ölçü katalogu əlimizdə olsa eliyə bilərik Properties ... düyməsinə basıb və yeni açılan pəncərədə şəkilə baxa – baxa ölçüləri daxil edək və dəyişdirək .Biz ölçüləri proqramın öncədən fərz etdiyi kimi , olduğu ölçüləri qəbul edib və OK düyməsinə basıb və  Pump pəncərəsində üstə Namedə bir ad düzəltdiyimiz Pumpa verərik , biz  Pump1 yazıb nəhayət aşağda olan Apply düyməsinə basıb , indi PDMS , bizdən suruşur ki pumpu harda yerləşdirmək istəyirsən ? Yanı Positioning Control qutusu bizdən pumpun koordinasiyasin istəyir . Əgər sol tərəfdə olan koordinasi düyməsinə basaq bir yeni qutu Epilisit Positioning adınan açılar ki orda eliyə bilərik cihazın yerin çox rahat və yuxarı diqqət ilə daxil edək .


Biz elə mövcud olan ölçüləri qəbul edib və Apply düyməsinə basıb və görərik ki bizim pumpumuz model olub , menyudan View → Zoom to → Entire draw list  , vurarıq ki lap yaxşı modelimizi görək sonra View → Isometric → Iso1 ,vurarıq və bir yeni və aydın görkəm cihazdan göstərrik .


18 August 2013

Bir Layihə dizaynı PDMS proqram vasitəsilə - 2 :

İlk başlayırıq ki cihazları model edək , buna görə gərək PDMSın Equipment mühitinə daxil olaq :

Design  → Equipment ...İndi biz PDMSın cihaz dizayn mühitindəyik . Biz əncam verdiyimiz mərhələli işləri PDMSdə görmək üçün , üstə olan menyudan , Member pəncərəsin , aşağıda olan qərar ilə açırıq :
Display Members ...


Bir layihəni model etmək üçün gərək  Şəkil 3 olan ağacı üstdən aşağıya mərhələlərin riayət edək və eliyə bilmərik məsələn Site üstündə durub və Primitivei düzəldək .
Şəkil 3 nəzərdə tutub və Member pəncərəsində WORL üstündə durub və bir Site düzəldərik . Göründüyü kimin Member pəncərəsində 4 hərfdən çox nümayiş verilməz , ona görə WORLD , WORL şəkilində görünür .
Member pəncərəsində WORL üstündə durub və üstə olan menyuda Create seçib və Site... tiklayıb və açılmış qutuda , bir ad Site-ımıza seçərik , biz YENILAYIHE , yazıb və Enter basıb sonra ok vurub , qutu bağlanar . PDMD-də hər ad ki TextBox yazırıq gərək Enter düyməsin basaq ki proqram o adı bir daxıl olmuş bilgi kimin qəbul etsin .


İndi Member pəncərəsində təkcə bizim Site YENILAYIHE adınan görünəcək :


Dəvam olaraq Create yolunan Create → Zone ... İki Zone , PIPING və EQUİPMENT adınan düzəldərik .
10 July 2013

Bir Layihə dizaynı PDMS proqram vasitəsilə - 1 :

Dizayna başlamaq üçün bir layihə ki onda iki Pump-nan dənizin suyun , quraqlıqda olan horizontal su anbarlarına tökürik ,  Piping əsas dizayn kompüter proqramında yanı PDMS –də göstərəcəyəm .
Bu yaxşı bir örnək ola bilər çün onda çeşidli Piping alətləri və cihazlar o cümlədən : Valf ( Valve ) , üç yollu , azaldıcı , dirsək , ... Pump , su anbarı , ... vardır .
İlk  başlarıq PDMS – ı yola salırıq :
Start → All Programs → AVEVA → VANTAGE PDMS 11.5 → RUN PDMS

Şəkildə göründüyü kimin açılan qutuda :
Project : SAM
Username : SAMPLE
Password-da böyük hərfləri ilə yenə göründüyü kimi SAMPLE yazıb və Enter basıb və Module : Design seçib və sonra OK vurub və PDMS-ə daxil olarıq .
Neçə saniyədən sonra PDMS –ın dizayn mühiti bizim gözümüzün önündə hazır olar . Xatirimizdə olsun PDMS proqramı üstə qalxanda yanında bir Konsul pəncərəsidə açılar ki gərək onu heç zaman bağlamıyaq , əgər bağlatdırsaq daha eliyə bilmərik ki gördüyümüz işləri kompüterdə saxlayaq və Save etmək zamanı bizə bir xəta mesajı proqram tərəfindən görsənəcək .


Bir cihaz PDMS də yaradmaq üçün biz gərək bu aşağda olan bölümləri üstən - aşağıya kamil riayət edək :


02 July 2013

Piping ( boru kəmərləri sistemi ) və onun ilkin əsaslarınan tanış olmaq


Layihə və müqavilələrin izahı :E : Dizayn və mühəndislik xidmətlərin yerinə yetirmək

P : Malların alqı , daşınma və  gömrükxanadan keçirdmək xidmətləri

C : Bütün qurucu , icra və ( öncə - sonra ) yola salmaq əməliyyat işlərin yerinə yetirmək